Hvordan lykkes med endringsledelse

Endringsledelse er en av de mest utfordrende oppgavene for alle ledere. Vi har sett på hvordan du kan skape gode endringsprosesser og håndtere motstand.

Dagens marked er preget av rask teknologisk utvikling, økt globalisering og sterk konkurranse. Dette stiller krav til virksomheters fleksibilitet og endringsevne. Samfunnet er i stadig utvikling og ingen bedrifter har stabile rammebetingelser lenger.

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse handler om å lede virksomheten gjennom nødvendige eller ønskede endringer som leder til en ny virkelighet for organisasjonen.

En endringsleder iverksetter nye ideer, planer og innovasjon i virksomheten. Det er knapt noen moderne virksomheter som ikke gjennomfører endringer – så endringsledelse er hverdag for mange norske ledere.

Ulike typer endringer

Endringsprosesser foregår på mange ulike plan i virksomhetene. Endring i organisasjonsstruktur er et vanlig virkemiddel når ledelsen ønsker å iverksette endringer i virksomheten. Denne typen omstilling er ofte krevende ettersom det innebærer større strukturreformer.

Endringer i arbeidsprosesser kreves blant annet ved digitalisering av prosesser, for eksempel ved utvikling av selvbetjeningsløsninger eller dersom deler av saksbehandling automatiseres.

Andre virksomheter har behov for endringer i kompetanse eller bemanning. For noen betyr dette nedbemanning som også kan være krevende. For andre handler det kanskje om utvikling av intern kompetanse.

Ved behov for større nedbemanninger kan det være en god ide å vurdere å engasjere en Management for hire konsulent.

Uavhengig av hvilke endringer som gjøres i virksomheten krever disse endringsledelse.

Endringsledelse er situasjonsbestemt

Det finnes ingen modell eller «best practice» i endringsprosesser, men snarere mange ulike modeller for selskap av ulik form og størrelse.

Det kan svare seg å ta en akademisk og praktisk tilnærming til endrings-oppgavene. Følgende faktorer er avgjørende for hvilken vei bedriften bør velge for å nå sine endringsmål:

  • Størrelsen på virksomheten, antall ansatte
  • Eierskap – privat, børsnotert eller offentlig
  • Hvilken kunder og markeder som betjenes
  • Bedriftskultur og hvordan ansatte er organisert
  • Hvilke utfordringer man står ovenfor

På bakgrunn av disse faktorene legger hver enkelt bedrift sin strategi for å gjennomføre endringer. Å forstå den endringsoppgaven du står overfor som leder er svært viktig.

Endringer møter motstand

De fleste kan som regel være enige i at det er behov for endringer. De fleste synes imidlertid at det er «noen» andre som må endre seg – eller de liker ikke endringer som omfatter sin egen arbeidssituasjon.

De færreste endringsprosesser går helt knirkefritt og dette skyldes blant annet:

  • Det er manglende tillit til leder hos de ansatte
  • De ansatte tror ikke at planlagte endringer er nødvendige eller gir ønskede resultater
  • Frykt for at kostnadene blir større og at endringen fører til redusert resultat
  • Ansatte er bekymret for at deres posisjon eller status reduseres
  • Leder frykter at endringen skal feile og dermed føre til et personlig nederlag

Hvordan skape gode endringsprosesser

Kommuniser behovet for endring

Et typisk feiltrinn ved endringsledelse er at leder tror at de ansatte forstår behovet for endring og at de ser den nye retningen like klart som en selv. Dette er en klassisk feil.

De ansatte må forstå hvorfor det er behov for endring og hvor veien går videre.

Skap endringskapasitet

Særlig ved behov for større endringer er det svært avgjørende at den daglige driften blir ivaretatt underveis i endringsprosessen. Virksomheter som kontinuerlig gjennomfører endringer skaper endringskapasitet.

Når endringsledelse blir hverdagen blir det enklere å ivareta daglig drift samtidig som endringer gjennomføres.

Alternativ som å nedskalere driften for å gjennomføre endringer kan bli svært kostbare og dermed er det virksomheter som har høy endringstakt som gjennomfører endringsprosesser best.

Bygg lojalitet hos dine ansatte

De ansatte vil reagere ulikt på endring. De kan ha passive og aktive reaksjoner. Sørg for å redusere eventuell motstand ved å bevisstgjøre gjennom hele prosessen.

Bruk makt og skap tillit hos dine ansatte. Det anbefales å ta i bruk tre former for makt; tvangsmakt, belønningsmakt og normativ makt, men også at de ansatte opplever at de fortsatt har en form for trygghet og forutsigbarhet i jobben sin.

Involver alle ledd i organisasjonen slik at de ulike lederne vil være rustet til å motivere for å få endringene igjennom i tråd med selskapets visjon for endring.

Led endringene ved at du som leder er bevisst og engasjert i de prosessene som foregår. Støtt oppunder de som arbeider under endringene for å få gjennomført endringen i organisasjonen.

Utarbeid en visjon om en bedre fremtid etter gjennomføring av endringene. Dette må appellere til felles idealer hos kunder, ansatte og til organisasjonens overordnede mål.

Skap en følelse av at endringen haster

Tilby muligheten for suksess. Bygg opp under dine ansattes subjektive mestringsevne heller enn å undervurdere hvor vanskelig det blir med endring. De ansatte trenger å vite deres betydning og bli gitt ansvar for gjennomføring av «sin del» i endringsprosessen.

Utarbeide nødvendige kompetansetiltak dersom det kreves ny kunnskap for å få igjennom endringene. Endringsledelse handler blant annet om opplæring og utviklingsprogrammer.

Gi og skap både ytre og indre motivasjon hos dine ansatte. De ansatte kan motta ytre motivasjon som belønning men en leder bør også merke seg hvordan ansatt får en indre motivasjon til å gjennomføre endringen fordi den er engasjerende.

Ved mangel på kompetanse kan det lønne seg å hyre inn ressurser for å få dekket kompetansebehovet.

Utarbeid en jobbanalyse og identifiser de egenskapene og erfaringene du søker etter hos en potensiell fremtidig ansatt som kan bidra til å føre endringsprosessen videre.

Anerkjenn at størrelsen til selskapet har innvirkning på endringsprosessen. Store selskap har gjerne sterkt etablert arbeidsprosesser og sterke bedriftskulturer. Dermed er det vanskeligere å gjennomføre en vellykket endringsprosess.

På den annen side blir det ofte enklere å skape endringer i en nyetablert bedrift. I gründerselskap er det ofte endringskultur som driver selskapet fremover.

Husk at endring tar tid

Endringer oppstår som følge av at ting ikke fungerer som de skal. I etterkant av en endringsprosess vil ofte effektiviteten reduseres for en periode. Dyktige endringsledere vil evaluere endringene underveis og forstå at effekten av endringen ikke kommer umiddelbart.

Vær tålmodig – for dette er nøkkelen til en vellykket endringsprosess.

Konklusjon

Vi konkluderer med at endringsledelse er en av de meste utfordrende lederoppgavene. Endring vil ofte møte motstand og det viktig å bygge en bedriftskultur som oppfordrer til forbedring gjennom endring.

Behovet for dyktige endringsledere øker i takt med økningen i tempoet i endringene i samfunnet omkring oss. Enhver leder må strebe etter å bli en dyktig endringsleder. Det kommer til å bli behov for kontinuerlig endring og tilpassing i årene som kommer!

Relaterte blogginnlegg