Lederegenskaper – Hva er viktig for å lykkes?

I et forretningslandskap preget av hyppige endringer og teknologiske nyvinninger lønner det seg å finne en leder som kan utfordre det satte, tenke nytt og bygge opp en sterk kultur og teamfølelse i selskapet.

Det kan være utfordrende å definere hvilke egenskaper du skal se etter når du vurderer kandidater til en spesifikk lederrolle. Krav til kompetanse og kvaliteter varierer basert på bransje, marked og fagområde, og den samme stillingstittelen kan ha to vidt forskjellige roller fra selskap til selskap.

For å øke sannsynligheten for en god ansettelse er du avhengig av en fullstendig kravspesifikasjon som spesifiserer behovet for den aktuelle stillingen i nettopp ditt selskap, og for nettopp din situasjon.

Samtidig finnes det også flere overordnede lederegenskaper som kan være avgjørende for kandidatens suksess – uavhengig av bransje og marked.

Ved å være bevisst på lederegenskapene du er på utkikk etter, vil det være enklere å finne den dyktige og ambisiøse lederen som vil lykkes i sitt arbeid – og som vil bidra til at selskapet utvikler seg og presterer over tid.

Så hvilke lederegenskaper bør du legge vekt på?

Mål og ambisjoner må samsvare

Den kanskje viktigste forutsetningen for at en nyansatt leder kan lykkes i sin rolle er at denne personens mål, ambisjoner og forventninger samsvarer med hva ditt selskap ønsker å oppnå, og reisen dere kan tilby.

De beste lederkandidatene ønsker å jobbe for å nå definerte mål, og bidra til å ta selskapet i en definert retning. De er bevisste på utfordringene selskapet står overfor, og hvilke muligheter og konkurransefordeler dere har.

Dersom du ønsker utvikling i selskapet må du ha en leder som motiveres av å drive organisasjonen fremover, skape vekst, bedre posisjonen i markedet og etablere bærekraft og lønnsomhet over tid.

De virkelig gode lederkandidatene bringer struktur til teamet, og sørger for at selskapets overordnede mål og planer bidrar til ønskede resultater. Disse lederne har inngående forståelse av mulige utfall og kritiske suksessfaktorer, som kan skape et veikart for å styre bedriften mot målet. De er også i stand til å identifisere når strategier og planer ikke lengre fungerer, og kan stake ut en ny kurs for selskapet heller enn å forbli låst til suboptimale planer.

Fleksibilitet og endringsdyktighet er avgjørende

Denne setningen har du sikkert lest før: “Utviklingen skjer raskere i dag enn noen gang tidligere!” 

Dette er blitt sagt og skrevet så mange ganger i løpet av de siste par tiårene at det nærmest føles som en klisjé. Likevel er det et faktum at endringene i både dagens samfunn og næringsliv skjer hurtig, ofte og voldsomt. Dette påvirker ikke bare måten vi drifter et selskap eller gjør forretninger på, men også egenskapene som kreves for at ledere skal lykkes.

En endrings- og beslutningsdyktig leder med et fleksibelt tankesett som evner å tilpasse seg endringene raskt, og som tør å utfordre og tenke nytt om alt fra arbeidsmetoder til forretningsmodeller, vil med stor sannsynlighet være svært verdifull i det turbulente forretningslandskapet vi befinner oss i.

En slik leder vil også ha et bedre utgangspunkt for å identifisere relevant og vesentlig informasjon for å danne gode beslutningsgrunnlag. Vi har i dag enorme mengder data tilgjengelig for oss ved hjelp av kun noen få tastetrykk, og ofte kan det være utfordrende å vite hva som bør vektlegges.

Interesse og forståelse for teknologi

Den drivende faktoren bak den hurtige utviklingen, og tilgangen til nærmest utømmelige kilder med informasjon, er teknologi. Derfor er det avgjørende å ha en leder som er teknologiinteressert, og som evner å bruke teknologien på måter som gir ditt selskap konkurransefordeler.

Denne lederen trenger ikke nødvendigvis ha operativ teknologisk kompetanse – det viktigste er en forståelse for digitaliseringen, prosessene og systemene.

I Norge ser vi et tydelig skille mellom de selskapene som omfavner ny teknologi, og de som fremdeles tviholder på gammeldagse, manuelle systemer. Dette skillet har blitt enda tydeligere som følge av koronapandemien.

Å ta de rette strategiske valgene knyttet til teknologi og digitalisering kan gi en helt annen kraft når selskapet skal se fremover, og bidra til å øke alt fra lønnsomhet og vekst til posisjonen i markedet.

Uten en leder som kan identifisere muligheter i markedet og ta de rette valgene, risikerer du å bli oppfattet som irrelevant i dagens marked. Disse mulighetene er det enklere å avdekke med en leder som er innovativ og som har en forståelse for teknologi.

Motiveres av å bygge en sterk “Vi”-kultur

Yngre generasjoner finner stor verdi i en tydelig, målrettet og inkluderende kultur på arbeidsplassen. I enda større grad enn tidligere er det viktig for dagens arbeidstakere å føle at de er del av noe større, og at de virkelig kan ta eierskap til virksomheten og selskapets mål.

Stolthet i jobben, kollegialt fellesskap, muligheter for utvikling og en tydelig definert karrierevei videre veier tungt. I dag er det å skape et definert “brand” med tydelige mål og verdier like viktig for dine ansatte som det er for dine kunder.

Dermed er du også avhengig av å ha en leder som motiveres av å bygge en sterk “Vi”-kultur og teamfølelse internt i selskapet. Denne lederen må også kunne implementere et system for å rekruttere og utvikle gode lederkandidater for fremtiden, samt gode insentivordninger som stimulerer til teambaserte prestasjoner.

En av hjørnesteinene i et sterkt kollektiv på arbeidsplassen er en leder som løfter opp folkene rundt seg. Mindre erfarne ledere søker gjerne etter å løse andres problemer istedenfor å vise dem hvordan det skal gjøres. De kan også ha et for sterkt fokus på sine egne nøkkeltall. De beste lederne har heller et fokus på å utdanne og å gjøre menneskene rundt seg bedre. Disse lederne har et talent for å veilede de ansatte mot målet uten å gi fasiten. De inspirerer, oppmuntrer og motiverer teamet til å finne løsninger de føler eierskap til.

En sterk kultur er selve ryggraden i moderne selskaper, og det starter med gode ledere.

Finn en relasjonsbyggende og utviklende leder

Kultur og teamfølelse kan ikke bygges uten gode relasjoner. Derfor går stadig flere selskaper bort fra å søke etter utelukkende resultatorienterte ledere, og det legges større vekt på relasjonsorientere lederkandidater.

Vi ser også en tydelig trend der hierarkiet i virksomhetene flates ut, og det er større fokus på teambuilding, delegering av ansvar og myndighet, samt god takhøyde for ulike meninger og innspill.

Et slikt arbeidsmiljø krever en leder som har en utviklende lederstil, er åpen, tydelig og direkte i sin kommunikasjon. Samtidig må en slik leder tilrettelegge for sine ansatte, og motivere dem til å fremme sine egne initiativ på arbeidsplassen. 

En slik leder må allikevel tydeliggjøre forventningene som stilles til de ansatte, og også sette begrensninger om nødvendig.

Ansatte som har det bedre, presterer bedre

Den teknologiske utviklingen byr ikke bare på muligheter, men også fallgruver. I dag er vi påkoblet 24 timer i døgnet, og selv om skybaserte systemer og løsninger bidrar til å effektivisere arbeidsflyten er det også med på å viske ut skillet mellom arbeidsliv og privatliv.

En viktig egenskap hos ledere er derfor evnen til å kombinere fokuset på effektivitet, produktivitet og lønnsomhet med en bevisst tilnærming til ansattes mentale helse og velvære. Med andre ord: en dyktig leder hjelper sine ansatte med å styre tiden, ta pauser og koble av ved behov.

Å ansette noen med lederansvar er en krevende oppgave, og det er mange variabler du må ta hensyn til. Først og fremst må lederkandidatens mål og ambisjoner samsvare med det selskapet ønsker å oppnå. Det å ha et fleksibelt tankesett, med interesse for digitalisering og systemer, er også viktige egenskaper i dagens forretningslandskap. En god leder bør samtidig ha fokus på relasjonsbygging og det å bygge en sterk “vi”-kultur internt i selskapet. Dette er både motiverende for de ansatte, men også noe som er med på å gjøre selskapet til en attraktiv arbeidsplass for milleniumsgenerasjonen. 

Om kandidaten samtidig oppmuntrer til åpen kommunikasjon og høy takhøyde på arbeidsplassen, sammen med et fokus på “work-life balance”, har du oppskriften på en god, moderne leder.

Relaterte blogginnlegg