Ledelse: Hvordan bli en god leder

En god leder skaper best mulige resultater gjennom sine medarbeidere. Evne til å fokusere, bygge et godt arbeidsmiljø og å være empatisk er noen viktige kjennetegn på god ledelse.  Vi har samlet de beste tipsene om ledelse fra anerkjente eksperter og institusjoner. Er du en god leder?

Det meste som skrives om god ledelse og lederutdanning har utspring fra amerikansk litteratur og forskning.

Vi har sett på både internasjonale og norske kilder når vi her har samlet våre beste tips om hva som kjennetegner gode ledere i Norge.

I tillegg til å gå gjennom en lang rekke artikler, har vi snakket med Vivi-Ann Hilde, partner i Considium.

Hilde er NLP-coach og blogger også om god ledelse på hildeombusiness.no. Hun har bred erfaring fra ledelse og forretningsutvikling og har delt sine beste tips med oss.

Hilde jobber mye med coaching av norske ledere, og fremhever at forbedringspotensialet varierer fra person til person.

Vi har også sett på forskning fra Norges Handelshøyskole og innhentet innsikt fra flere konsulenter.

Alt for å gi deg så gode og detaljerte tips om hva som er god ledelse og hvordan du kan bli en bedre leder.

Vær bevisst på lederrollen og fremstå med integritet

Det er en grunn til at det er en klisje.

Som leder må du gå foran med et godt eksempel!

Å være leder er å spille en rolle. Signalene du sender gjennom holdninger, målsetninger og visjoner er viktige for hvordan ditt lederskap blir oppfattet.

Mange ledere er ikke tilstrekkelig bevisst på hvordan de fremstår overfor sine ansatte.

Vivi-Ann Hilde fremhever integritet som en av topp tre egenskaper en god leder innehar.

En dyktig leder har tatt stilling til hvilke verdier og standpunkter han eller hun står for. Disse må være grundig vurdert og kommuniseres, slik at din profil som leder er troverdig og godt kjent blant de ansatte.

«Ikke vend kappen etter vinden og si deg enig med siste taler, sier Hilde. En god leder må tørre å stå for sine prinsipper, også i vanskelige tider.»

Vivi-Ann Hilde

En god leder er tydelig i kommunikasjonen

Norsk arbeidsliv har en flatere struktur enn de fleste andre land. Medarbeidere forventer i større grad å kunne bestemme sin egen arbeidsdag.

Likevel er det viktig som leder å være tydelig i kommunikasjonen. Da vet dine ansatte hva som forventes, og alle drar i samme retning.

Utydelige sjefer kan få nyansatte til å slutte og skape frustrasjon hos medarbeidere som har lang fartstid.

Berit Sund ved Norges Handelshøyskole har forsket på kjennetegn ved norske ledere. Hun påpeker at ansatte forventer å bli informert om – og involvert i – endringer.

Har du nylig blitt promotert til en lederstilling er det ekstra viktig å være bevisst på dette.

«Det kan være et stort dilemma å skulle gå fra å være kollega og kompis til å bli leder. Mange ferske ledere sliter med dette, ettersom de ikke er forberedt på rolleendringen.»

Konsulent Siri Abrahamsen i RightOn Consulting til Lederne.no.

Forstå omgivelsene dine

For deg som leder er det viktig å snakke med folk i bedriften din og å kjenne dine ansatte.

Det som virker godt for en ansatt kan oppfattes negativt av en annen. Det handler om å forstå dine ansattes perspektiver, følelser og hva de trenger fra deg.

I dagens arbeidsliv er det også viktig å være tilgjengelig og synlig.

Ansatte presterer bedre når de føler seg trygge på at de kan ta opp ting som de er opptatt av. Dette gjelder i større grad i Norge enn for eksempel i USA.

Vær også bevisst forskjeller mellom generasjonene.

Den yngre generasjonen er like opptatt av hva de kan få ut av arbeidsgiveren som hva de kan bidra med selv. De forventer også en mer proaktiv tilnærming fra sine ledere.

«Det gjør at ledere og mellomledere ofte havner i et krysspress. Det blir vanskeligere å stille krav til medarbeiderne, fordi de stiller så mange krav til deg.»

Siri Abrahamsen

Å forholde seg til omgivelsene som leder er en balansegang. Verken du eller dine medarbeidere må glemme at det er du som er sjefen.

Jo bedre du kjenner omgivelsene dine, jo lettere blir det å få til denne balansegangen.

En god leder er åpen for konstruktiv kritikk

Ifølge NHH-forsker Berit Sund, er norske ansatte generelt sett ikke redde for å si fra når de er uenige.

«Vi har en kultur der frihet, demokrati og medbestemmelse er viktige verdier. Derfor reageres det når ledere er for autoritære.»

Berit Sund til forskning.no.

Det er derfor viktig for deg som leder å ha et åpent sinn til konstruktiv kritikk.

Dersom du skaper et arbeidsmiljø hvor folk er redde for å si fra, vil det raskt bli misnøye på arbeidsplassen. Det kan gå ut over resultater og ansatte kan forsvinne til konkurrenter.

Samtidig er det slik at å være åpen for konstruktiv kritikk ikke er noen garanti for at noen vil komme med slik kritikk.

Jo høyere opp du kommer som leder, jo færre sjanser vil du få til å høre fra andre hvordan du virkelig oppfattes.

En god leder er avhengig av å  skape gode relasjoner og prosesser.

En følelse av høy takhøyde blant dine ansatte er en forutsetning for at du skal kunne få ærlige tilbakemeldinger.

Ved å plukke opp ærlige direkte eller indirekte tilbakemeldinger, har du et godt utgangspunkt for å bli en enda bedre leder.

Som leder må du likevel huske på at det er du som er sjefen. Ikke alle tilbakemeldinger er like relevante.

Bruk konstruktiv kritikk til noe positivt for både deg selv og bedriften. Juster der det er nødvendig, og gå i møte der det er avgjørende.

I denne artikkelen ser vi på hvordan du lykkes med endringsledelse

Reflekter rundt godt lederskap

Vivi-Ann Hilde fremhever at det å sette av tid til å tenke gjennom og være bevisst sitt lederskap, kanskje er den viktigste egenskapen som går igjen hos gode ledere.

«Når ledere ikke fungerer bra skyldes det selvfølgelig mange ting. Noe som ofte går igjen er mangel på refleksjon rundt hva lederrollen egentlig innebærer og hvordan man selv faktisk utøver den.»

Vivi-Ann Hilde
Vivi-Ann Hilde
Vivi-Ann Hilde, partner i Considium og blogger på hildeombusiness.no, mener refleksjon rundt godt lederskap er noe av det viktigste som kjennetegner gode ledere.

En leder blir hele tiden kastet ut i det. Hver eneste dag dukker det opp nye utfordringer og problemer som må løses.

Det er derfor lett å utsette akkurat dette med å reflektere rundt godt lederskap. Hilde mener du i så fall gjør deg selv en bjørnetjeneste:

«Når ledere forsømmer seg og blir dårlig vurdert av sine medarbeidere, er det gjerne på de mest elementære områder.»

Vivi-Ann Hilde

For eksempel får mange ledere kritikk for at de ikke ser sine medarbeidere og gir tilbakemeldinger eller for at de er konfliktskye og skyver problemer under teppet.

Alle, inkludert lederne selv, vet at dette ikke er god ledelse.

Når de likevel gjør det, mener jeg det skyldes manglende refleksjon og ikke uvitenhet, forteller Hilde oss.

God ledelse er å delegere

Som leder kan du ikke ha full kontroll på alt og alle. Det er viktig å slippe taket og å gi folk tillit.

Ikke vær for fokusert på detaljene. Fokuser heller på de store linjene.

Norske arbeidstakere forventer en særlig flat struktur med god takhøyde.

Berit Sunds forskning viser at norske ledere generelt sett er flinke til å gi sine ansatte frie tøyler så lenge jobben blir gjort. Dette gir den ansatte eierskap til både arbeidsoppgavene og bedriften.

Dette gjelder ikke bare erfarne arbeidstakere, da også unge ansatte har mye å bidra med.

Unge norske arbeidstakere forventer dessuten å kunne bidra tidlig i karrieren i større grad enn i de fleste andre land.

Gode ledere finner oppgaver som alle medarbeidere kan få et eierskap til.

Ofte er unge arbeidstagere for eksempel godt oppdatert på teknologiske trender.

Sund påpeker at tilliten du viser gjennom å delegere og gi dine ansatte rom til å gjennomføre på sin måte, bidrar til å hemme negativ atferd.

Norsk arbeidsliv kjennetegnes av nettopp samvittighetsfulle ansatte som sjelden sluntrer unna.

Ifølge Sund er denne selvstendigheten en viktig årsak til dette.

Eierskapsfølelsen som følger av å ha blitt gitt tillit kan også bidra til å fremme positiv atferd. Dette kan for eksempel være å jobbe overtid ved behov, eller å hjelpe kolleger som trenger en ekstra hånd.

Ha høye forventninger til dine ansatte

De fleste trenger å ha noe å strekke seg etter for å yte maksimalt på jobben. Som leder bør du derfor kommunisere høye forventninger til dine ansatte.

Samtidig er det ikke alltid ting går som ventet. Da må du analysere. Var det ferdighet eller motivasjon som ikke var god nok?

De to utfordringene trenger forskjellig tilnærming.

Er ferdighetene for dårlig, kan for eksempel opplæring eller tettere oppfølging være løsning.

Er motivasjonen utfordringen, er løsningen ofte mer kompleks. Da er det din jobb som god leder å finne ut hva som er årsaken, og hvordan medarbeideren kan motiveres.

En god læreregel er uansett å være tøff på resultater, men myk på personen.

Noen viser store forventninger ved konstant å overvåke fremgangen til den enkelte ansatte.

Vær oppmerksom på at dette med kan slå tilbake på deg selv.

Veldig få liker denne type detaljert ledelse (micro management). Da kan du miste mye av godviljen som gjør at norske arbeidstakere er relativt samvittighetsfulle.

Norske ledere har imidlertid ofte motsatt problem. De er for myke, og formes for lett av sine ansatte.

Da gjelder det å tørre å være så tydelig som mulig i dine forventninger til dine ansatte, og følge opp deretter.

Vi har undersøkt hvordan de mest suksessfulle bedriftene tiltrekker seg de beste talentene.

God ledelse er livslang læring

Det som er kjennetegn på godt lederskap i dag, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen.

65% av dagens yrker er ventet å forsvinne i løpet av de neste 15 årene. En av de viktigste egenskapene en god leder har er derfor å være nysgjerrig.

Vivi-Ann Hilde mener det å stille spørsmål og undre seg er en av topp 3 egenskaper en god leder innehar.

En leder har ikke alle svar. Det gjelder å tørre å stille spørsmål. Også medarbeidere bør involveres gjennom spørsmål, ifølge Hilde.

«Mange medarbeidere motiveres av spørsmål, snarere enn innspill av lavere kvalitet enn de selv kan komme opp med.»

Vivi-Ann Hilde

I det å stille spørsmål ligger det selvfølgelig også at det er viktig å være villig til å ta svarene man får i betraktning.

Spørsmål du kan stille deg selv

Innimellom bør du dessuten stille deg selv noen spørsmål som tvinger deg til å tenke gjennom jobben du gjør helt på nytt. Med en annen innfallsvinkel dukker det ofte opp nye idéer. Idéer som kan forbedre måten du og bedriften din jobber på.

To gode spørsmål er:

  • Hvis jeg fikk sparken i morgen og styret satte inn en ny toppleder – hva ville han eller hun ha gjort annerledes?
  • Dersom dette leder til at du oppdager en bedre strategi – hvordan vil du gjennomføre endringen?

Et godt eksempel på en innovativ strategi er finn.no. Schibsted hadde oppnådd en dominerende markedsandel med rubrikkannonser i de store norske regionale avisene.

Mange bedrifter er forsiktig med ny teknologi og nye tjenester som kan kannibalisere lønnsomme produkter og tjenester.

Schibsted satset imidlertid friskt på rubrikkannonser på internett med finn.no før andre fikk fotfeste med konkurrerende løsninger.

Ledelsen forstod at nettbaserte rubrikkannonser ville ta over for den svært lønnsomme papirbaserte inntekten.

Resultatet var at de lyktes med å beholde den sterke markedsposisjonen også på nett.

Selv om de tapte store inntekter på kort sikt har de bygget opp betydelig større og fortsatt svært lønnsomme nye inntekter i nye kanaler.

I mange andre land er det helt andre aktører som tok markedet på nett, enn de som dominerte rubrikkannonsene i papiravisene.

Schibsted er nå en av de største aktørene for nettbaserte rubrikkannonser i Europa.

Det viktigste for en god leder er fokus

Det aller viktigste for en god leder er å ha fullt fokus.

Ifølge en artikkel fra Harvard Business Review, innebærer dette først og fremst:

  • Å være i mental balanse
  • Å kunne kontrollere impulser
  • Å vite hvordan du oppfattes
  • Å forstå hva andre trenger fra deg
  • En evne til å luke ut distraksjoner
  • Lar tankene flyte fritt, fri for forestillinger og fordommer

Dette er egenskaper som krever flittighet mer enn talent.

Gjennom praktisering av våre tips kan du utvikle deg til å bli en bedre leder for dine ansatte og din bedrift.

Relaterte blogginnlegg