Slik skaper du et godt arbeidsmiljø

Det å ha et godt miljø på arbeidsplassen trekkes ofte frem som en av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes. «Et godt arbeidsmiljø» er noe det er enkelt å forstå, men hva som utgjør komponentene for et godt arbeidsmiljø er ikke nødvendigvis så innlysende som du kanskje tror. Vi har derfor sett nærmere på årsakene til at et godt arbeidsmiljø er viktig, og hvorfor det er noe din bedrift bør strebe etter å oppnå.

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Hva som betegnes som et godt arbeidsmiljø varierer med både bransje, arbeidsforhold og subjektive preferanser. Allikevel er det noen momenter som spiller inn i vurderingen på tvers av de tre overnevnte faktorene.

A company’s culture is the foundation for future innovation. An entrepreneur’s job is to build the foundation.

Brian Chesky, CEO i Airbnb

På mange måter er det å skape et godt arbeidsmiljø en balansegang mellom bedriftens forretningsmål og de ansattes velvære. For at hvert enkelt «teammedlem» skal kunne bidra som et positivt tilskudd til arbeidsmiljøet, bør du som leder sørge for at jobb og personlig frihet vektes på en fornuftig måte. Work-life balance er viktig for mange, og ved å legge til rette for en sunn balanse mellom disse to vil du ha ansatte som yter det lille ekstra når de er på jobb.

Sosiale sammenkomster i regi av jobben er en fin mulighet til å samle de ansatte utenfor arbeidshverdagens faste rutiner. Dette er en anledning til å lære hverandre å kjenne ikke bare som kollegaer, men også på et mer personlig plan. Et godt arbeidsmiljø er ikke bare en sterk arbeidsenhet, men også et team med mennesker som trives i hverandres selskap. Dersom arbeidsmiljøet er dårlig til å starte med, er det å arrangere pizzakveld på Peppes kanskje ikke det lureste. Sosiale samlinger fungerer godt som et supplement til et allerede velfungerende arbeidsmiljø, men det er ikke noe som isolert sett forbedrer det.

I et godt arbeidsmiljø er det rom for utveksling av idéer og meninger, uten frykt for represalier. Det å legge til rette for idéutveksling både ansatte imellom, men også på tvers av hierarkiske linjer, er derfor viktig. Dette bidrar ikke bare til mer fornøyde ansatte, men også en høyere grad av innovasjon i bedriften. Noe av det som kjennetegner arbeidsplassene der de ansatte er mest tilfredse, er nettopp det at topp- og mellomledere også involverer de ansatte i beslutningsprosesser, og ber om deres innspill i saker som påvirker dem.

Som i hverdagslivet er god og utvetydig kommunikasjon også viktig på jobb. Forskning viser at ansatte motiveres og føler seg verdsatt når det blir gitt positive tilbakemeldinger og de blir vist hvordan deres arbeid bidrar til selskapets suksess. Dette betyr å gi ansatte spesifikke tilbakemeldinger på hvordan deres arbeid bidrar til organisasjonens overordnede mål. Skryt er dog noe man skal gjøre seg fortjent til. Om det gis på riktig tidspunkt og for riktig innsats, er det et nyttig virkemiddel for å bedre arbeidsmoralen. Samtidig er det viktig å være en tøff leder når det trengs – gjerne gjennom å stille krav til de ansatte. I Norge stilles det generelt høye krav i arbeidet, og disse kravene fremmes av både arbeidsgiver, sosial omgangskrets og den ansatte selv. For å unngå at dette presset oppleves som overveldende, bør arbeidsgiver balansere dette ved å gi en viss grad av autonomi til den ansatte. Det å ha innflytelse og kontroll over arbeidet som utføres, innenfor rammene arbeidsgiver setter, gir en arbeidssituasjon som bidrar til jobbengasjement, følelse av tilhørighet og effektive arbeidsprosesser. Der lave krav ofte kan lede til passivitet hos mindre selvdrevne ansatte, bidrar høye krav til bedre arbeidsmiljø og trivsel. Dette forutsetter dog en grad av rimelighet over kravene som stilles og at den ansatte har eierskap til arbeidet.

A positive work environment equally prioritizes business success and employee happiness

På de beste arbeidsplassene legges det til rette for at ansatte skal komme overens både i profesjonell sammenheng, men også privat. Samtidig er det høy takhøyde når det kommer til idéutveksling, og kontoret er en plass hvor alle ansatte drives av samme mål om å bedre selskapets posisjon hver eneste dag. Dette, i kombinasjon med solid toveiskommunikasjon og ansvar under frihet, er faktorer som kjennetegner et godt arbeidsmiljø.

Hvorfor er et godt arbeidsmiljø viktig?

Så hva oppnår man ved å legge til rette for et godt arbeidsmiljø? Om ikke tanken på at de ansatte trives på arbeidsplassen er appellerende nok, er det også slik at et godt arbeidsmiljø leder til økt produktivitet. Det er altså ikke bare sosiale og mentale gevinster, men også økonomiske.

Ifølge forskning fra Temanord et godt arbeidsmiljø er positivt korrelert med produktiviteten på arbeidsplassen. Bedre arbeidsmiljø leder til lavere sykefravær, samtidig som lavere sykefravær fører til økt produktivitet. I tillegg er det fysiske arbeidsmiljøet direkte knyttet opp mot produktiviteten til de ansatte.

Det å være et attraktivt sted å jobbe funker også som et trekkplaster når det kommer til rekruttering. Dersom man ønsker å tiltrekke seg de mest kompetente arbeidstakerne, er ikke lønnsbetingelser og stillingstitler nødvendigvis nok. Et arbeidsmiljø som derimot legger til rette for personlig utvikling og trivsel, vil for mange være tungen på vektskålen som gjør at det å søke jobb i akkurat ditt selskap er et attraktivt prospekt.

Et godt arbeidsmiljø er et av de mest kostnadseffektive virkemiddelene man har for å øke produktiviteten på arbeidsplassen. Ved å gjøre om på rutiner, omstrukturere arbeidsområder, og sørge for et velholdt fysisk arbeidsmiljø, kan man øke velferden blant de ansatte, uten å bruke mange ressurser. Dette krever likevel innsats fra arbeidsgiver, i form av vilje til å legge til rette for arbeidstakernes trivsel og selvstendighet i arbeidet.

Hvordan bør du gå frem?

Når man bygger et team som skal jobbe sammen er det ikke bare kritisk at de har kompetansen som kreves i rollen – men også at de passer inn på arbeidsplassen. Om det ikke allerede er på plass, bør du derfor lage et godt onboarding-program for å få nyansatte komfortable i stillingen så raskt som mulig. Ifølge Great Place to Work opplever 92% at de blir tatt godt imot på de beste arbeidsplassene, mot et nasjonalt snitt på 75%. Involver og engasjer nyansatte fra dag 1, og sett gjerne en kollega til å støtte det nyeste teammedlemmet både faglig og sosialt. En gruppe mennesker som trives i lag, presterer også bedre.

Som leder vil du med jevne mellomrom stå ovenfor vanskelige valg som omhandler de ansatte. Når det kommer til rekruttering er det derfor viktig at du ikke bare ansetter folk med riktig kompetanse – men også mennesker som passer kulturen dere ønsker å dyrke frem i selskapet. Forretningslandskapet og arbeidsmetoder er i rask endring – slik vi for eksempel så i mars 2020. Da ble arbeid hjemmefra og møter over Teams en del av den daglige driften. Dette er et eksempel på endring som oppsto av ren nødvendighet, men dersom du ønsker å gjøre endringer i selskapet som ikke virker «essensielle» for de ansatte, kan mange sette seg på bakbeina. Kanskje har de et ønske om å flyte videre på arbeidsprosesser de allerede kjenner og er komfortable med? Mennesker er vanedyr, og dersom det skjer store omveltninger risikerer du at noen motsetter seg dette, og direkte eller indirekte motarbeider omstillingsprosesser. Dette er skadelig for både bedriftens overordnede forretningsmål og arbeidsmiljøet, da man ønsker et team som drar i samme retning, som er dynamiske og som omfavner nye løsninger og arbeidsprosesser. Gjør derfor inkrementelle endringer, og sørg for å bygge et team som kan samles rundt bedriftens målsetninger. Feilrekrutteringer er dyrt, så det å ansette riktig person er viktig både økonomisk og sosialt.

Sørg også for å støtte dine ansatte med teknologien, verktøyene og hjelpemidlene de trenger for å utføre arbeidsoppgavene så effektivt som mulig. Gamle, manuelle systemer og prosesser er ikke bare tidkrevende, men også en kilde til frustrasjon. Ved å legge til rette for at de ansatte kan bruke mindre tid på utdaterte løsninger, frigjør du også mer tid til at de kan jobbe med det som faktisk skaper verdi for selskapet. Da bidrar ikke bare de ansatte til bedre resultater, men de ser i større grad nytteverdien av arbeidet de legger ned.

Som leder bør du dyrke frem en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap. Som nevnt tidligere er åpen og tydelig kommunikasjon på tvers av hierarkiske stillingsnivå en viktig bidragsyter til et arbeidsmiljø som oppleves som bra. Dette, i kombinasjon med å vise de ansatte hvordan de konkret bidrar til selskapets suksess, er lurt å ha i tankene om arbeidsmiljøet skal styrkes. Sørg også for at de ansatte har arbeidsoppgaver som er tilstrekkelig utfordrende – de beste er alltid ute etter å lære, ikke å sitte fast med rutinebaserte oppgaver.

Still også krav de dine ansatte, men balanser det med autonomi til å angripe arbeidsoppgaver slik de vurderer til å være best. Din oppgave som leder er ikke å detaljstyre fremdriften, men å legge til rette for at de ansatte har verktøyene og veiledningen som kreves for å presentere et godt stykke arbeid. Ansatte kommer til å gjøre feil, men bruk det som en mulighet for læring og reflektering. På de beste arbeidsplassene opplever 88% at det er rom for å gjøre feil. Dette er en viktig forutsetning for en tillitsbasert kultur som tilrettelegger for personlig utvikling, læring og innovasjon.

Lavere sykefravær, mer produktive ansatte og mindre gjennomtrekk av arbeidskraft er noen av de viktigste grunnene til å strebe etter et godt arbeidsmiljøI OPUS Finance er vi ikke bare opptatt å hjelpe våre kunder med å finne kompetansen som trengs, men også å finne riktige personlighetstyper som passer kulturen i selskapene vi jobber med. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med rekruttering og innleieoppdrag.

Relaterte blogginnlegg