Innleie av arbeidskraft: Nye krav til arbeidsgivere

Nylig vedtok Stortinget nye krav til faste ansettelser og adgangen til innleie av arbeidskraft. Her har vi samlet det du trenger å vite ved egne midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at ansettelser skal være faste. Med det menes at ansettelsen ikke skal ha tidsbegrensning og den gjelder til oppsigelse gjøres av en av partene.

Arbeidstakeren har dessuten krav på rettigheter som feriepenger, sykepenger og andre forhold som følger av lover og tariffavtaler.

Arbeidsmiljøloven åpner likevel for midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft i spesifikke tilfeller, eller for en periode på inntil 12 måneder uten noen bestemt grunn.

Ofte vil innleie av arbeidskraft fra et seriøst konsulentselskap være et godt alternativ til egne midlertidige ansettelser. Både for å sikre deg den beste kandidaten – og å sørge for at alt skjer i henhold til regelverket.

Innstramming av regelverket fra 2019

Reglene for innleie av arbeidskraft oppdateres stadig. Sommeren 2018 strammet imidlertid Stortinget inn regelverket noe, med virkning fra 2019. Disse reglene skal igjen evalueres etter at de er trådt i kraft.

For å sikre deg at du som leier inn arbeidskraft unngår ubehagelige overraskelser, er det viktig å kun jobbe med seriøse og etablerte konsulentselskaper. De har full oversikt over gjeldende regler og kan bistå med å vurdere om ditt behov for å leie inn konsulenter er innenfor lovens begrensninger og muligheter.

Du som leier inn konsulenter har likevel ansvar som ikke kan skyves over til konsulentselskapet. Det kan derfor være greit å være kjent med hvilke regler som gjelder og hva konsekvensene kan bli om reglene ikke følges.

7 ting du bør vite om innleie av arbeidskraft

I denne artikkelen går vi gjennom det vi mener er de 7 viktigste tingene du bør vite om innleie av arbeidskraft. Vi har basert oss på informasjon fra Arbeidstilsynet, advokater, og selve lovteksten.

Vi har også tatt en prat med Tonje Thue Width, advokat hos NHO Service, med ekspertise innenfor denne lovgivningen.

Dette er likevel generelle tips og ingen komplett gjennomgang.

Vi anbefaler derfor at du snakker med en advokat om du ønsker å gå inn i spesifikke detaljer som gjelder din bedrift og din situasjon.

For hvem gjelder loven om innleie av arbeidskraft?

De siste endringene i loven kom som et svar til påstått useriøsitet blant utleiere av arbeidskraft innen bygg- og anleggsbransjen.

Da regelverket ble strammet inn sommeren 2018, ble det ikke gjort noen forskjell på de ulike bransjene.

Loven gjør med andre ord ingen forskjell på innleie av arbeidere i bygg og anlegg eller innleie av økonomer.

De samme reglene gjelder for alle bransjer.

Regelendringene påvirker deg som leier inn arbeidskraft i liten grad. Den kanskje største endringen er at de setter større krav til forholdet mellom konsulentselskapet og konsulenten.

Konsulenter vil derfor oftere enn før være fast ansatt hos konsulentselskapene.

«Reglene for når det er adgang til å leie inn er i det vesentligste de samme som før. Det er fortsatt lovlig å leie inn fra bemanningsforetak når kunden har et midlertidig behov. Om det er på grunn av sesongvariasjoner, ferieavvikling, for å fylle vikariater, økt oppdragsmengde eller lignende.»

Tonje Thue Width, advokat NHO Service og Handel.
Innleie av arbeidskraft: Det er fortsatt lovlig å leie inn fra bemanningsforetak når kunden har et midlertidig behov, bekrefter Tonje Thue Width, advokat hos NHO Service og Handel.
Innleie av arbeidskraft: Det er fortsatt lovlig å leie inn fra bemanningsforetak når kunden har et midlertidig behov, bekrefter Tonje Thue Width, advokat hos NHO Service og Handel.

I hvilke situasjoner kan du leie inn arbeidskraft fra konsulentselskap?

Du kan leie inn arbeidskraft fra konsulentselskap i situasjoner som oppfyller ett av følgende krav i arbeidsmiljøloven (14-9, 1. ledd, bokstav a-e):

  • når arbeidet er av midlertidig karakter
  • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • for praksisarbeid
  • med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Det holder at ett av kravene ovenfor er oppfylt for å kunne leie inn arbeidskraft.

Bedrifter kan utvide mulighetene med en tariffavtale

I dag kan alle bedrifter med tariffavtale inngå avtale med egne tillitsvalgte om innleie, også i tilfeller hvor behovet ikke er midlertidig. Dette følger av aml. § 14-12 (2). 

Lovendringen på dette punktet går ut på at det bare er bedrifter med tariffavtale med store fagforeninger (med innstillingsrett) som fra 2019 kan leie inn hvis behovet ikke lenger er midlertidig – hvis de tillitsvalgte går med på en avtale om dette.  

Denne regelen er altså ikke et tilleggskrav til kravet om midlertidig behov i § 14-12 (1). Det er en alternativ tilleggsmulighet til innleie, selv om behovet ikke er midlertidig. 

Misstolkning at man må ha tariffavtale for innleie av arbeidskraft

Noen har tolket dette slik at kun bedrifter som har inngått en slik tariffavtale kan leie inn arbeidskraft. Det stemmer ikke.

«Det er ikke noe krav om at bedrifter må ha tariffavtale for å leie inn fra bemanningsforetak. En tariffavtale gjør imidlertid at du kan leie inn fra konsulentselskaper også når behovet ikke er midlertidig»

«Endringen fra 1. januar innebærer at det stilles høyere krav til nivået på tariffavtalen. Nytt er at bedrifter bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (for eksempel Handel og Kontor, Fellesforbundet, Parat, Negotia, Tekna etc) har denne utvidede adgangen til innleie.»

«Før var det tilstrekkelig at bedriften hadde en lokal tariffavtale, eller en «husavtale» som mange kaller det. For de bedriftene som vil bruke denne muligheten, må det inngås en lokal avtale med den lokalt tillitsvalgte i en stor fagforening om tidsbegrenset innleie.»

Tonje Thue Width

Som NHO Service og Handel fastslår, kan du fremdeles leie inn arbeidskraft når du har et midlertidig behov som er i tråd med de fem punktene øverst.

Hvilke konsulentselskaper kan du leie inn arbeidskraft fra?

Det er mange grunner til å bruke et seriøst og etablert konsulentselskap når du leier inn arbeidskraft. Særlig gjelder dette om du skal leie inn konsulenter til økonomistillinger.

Slik kan du lettere sikre at du får en person som raskt kan sette seg inn i jobben og bidra til å skape merverdi for bedriften.

Loven gir ytterligere grunn til å kun bruke seriøse konsulentselskaper. Den gir kun adgang til å leie inn konsulenter fra selskaper som er registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. 

Kan du leie inn arbeidskraft for mer enn 12 måneder uten at vedkommende har krav på fast stilling hos deg?

Ja, det er mulig å leie inn arbeidskraft for en periode lenger enn 12 måneder, hvis vilkårene for innleie er til stede i hele perioden.

I slike situasjoner bør du sikre deg at vedkommende er fast ansatt i konsulentselskapet. Slik er det konsulentselskapet som har arbeidsgiverforholdet.

Dersom vedkommende er fast ansatt av konsulentselskapet, kan en person leies ut i inntil fire år før vedkommende kan kreve fast ansettelse i din bedrift.

Hvem har arbeidsgiveransvar ved innleie av arbeidskraft?

Som hovedregel skal den utleide være ansatt i konsulentselskapet. Da vil selskapet ha det direkte arbeidsgiveransvar for vedkommende.

Konsulentselskapet vil være ansvarlig for utbetaling av lønn og alle andre ytelser som følger av arbeidskontrakten, loven og eventuelle tariffavtaler.

Arbeidsgiveransvaret er delt mellom innleier og utleier på noen områder. Blant annet ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og for skader som arbeidstakeren måtte påføre innleieren eller andre i sin utførelse av arbeidet under innleierens instruksjon og ledelse.

Hva er ditt ansvar som innleier?

Som innleier har du ansvar for at vilkårene loven setter for innleie er oppfylt. Disse vilkårene finner du lenger oppe i denne artikkelen.

Du har også noen løpende ansvarsforhold i innleieperioden.

Som ved alle andre arbeidsforhold, har du ansvar for at arbeidsmiljølovens bestemmelser overholdes. Dette gjelder blant annet arbeidstid.

Du er også pliktig å informere innleid arbeidskraft om ledige stillinger i bedriften på lik linje med fast ansatte.

Loven sikrer innleid arbeidskraft like lønns- og arbeidsvilkår som faste ansatte. Det er konsulentselskapets ansvar å følge opp dette.

Som innleier har du ansvar for å sørge for at konsulentselskapet har tilstrekkelig informasjon til å kunne gi slik likebehandling. Du må derfor sørge for å gi konsulentselskapet tilstrekkelig informasjon til at de kan sikre at likebehandlingsprinsippet overholdes. 

Jobber du med et seriøst konsulentselskap, vil de jobbe tett sammen med deg for å sørge for at ditt ansvar som innleier følges opp.

Det gjelder både punktene over, og eventuelle andre ansvar som er spesifikke for din situasjon.

Innleie av arbeidskraft: Jobber du med et seriøst konsulentselskap, vil de jobbe tett sammen med deg for å sørge for at ditt ansvar som innleier følges opp.

Hva er konsekvensen av ulovlig innleie?

En person som er innleid på ulovlig vis, har stillingsvern som arbeidstaker i bedriften.

Vedkommende kan gå til sak mot både oppdragsgiver og mot konsulentselskapet. Saken kan føre til krav om erstatning eller fast ansettelse hos bedriften som har leid inn vedkommende.

Hva er fordelen med å leie inn arbeidskraft?

Det er mange fordeler med å bruke et seriøst konsulentselskap sammenlignet med selv å ansette en midlertidig ansatt eller vikar.

I sum gir det gjeldende regelverket mange gode grunner til å bruke et konsulentselskap.

Arbeidsgiveransvaret flyttes over til konsulentselskapet. Det betyr at byrået er ansvarlig for arbeidstakerforholdet, inkludert lønn og andre goder.

Du forholder deg til faktura og avtale med konsulentselskapet.

Å bruke et konsulentselskap er også arbeidsbesparende. Byråene har dessuten ekspertise i å finne rett kompetanse for din bedrift.

Bruk av konsulentselskap kan være tidsbesparende

«En ansettelsesprosess, også når den gjelder en midlertidig stilling, tar mye tid å gjennomføre. Når det foreligger mangel på arbeidskraft vil det ofte være nødvendig å ha et nettverk både i Norge og i utlandet for å finne den rette kandidaten. Dette betyr at innleie normalt vil spare innleier for mye tid i forhold til egen rekruttering.»

Tonje Thue Width

Konsulenter har spesialkompetanse

«Videre vil man få tilgang på spesialkompetanse på rekruttering som man normalt ikke har hos innleiebedriften. Ved innleie kan man bemanne opp raskt med kompetent arbeidskraft.»

Tonje Thue Width

Konsulentselskap gir større fleksibilitet

Å leie inn arbeidskraft gir også større grad av fleksibilitet. Dersom problemer skulle oppstå med den innleide konsulenten, kan du i samråd med konsulentselskapet bytte vedkommende ut med en annen konsulent.

Dette er mulig fordi den innleide fortsatt vil ha et arbeidstakerforhold til konsulentselskapet.

Ansetter du en person i midlertidig stilling, har din bedrift arbeidsgiveransvaret. Da er det mye vanskeligere å avslutte dette arbeidsforholdet før avtalt tid, om det skulle vise seg å være ønskelig.

Ved å bruke et konsulentselskap, reduserer du muligheten for å havne i en slik situasjon.

Konsulenter kan tiltre raskt

Konsulentselskaper har et bredt spekter av konsulenter som er tilgjengelige på kort varsel. Disse er vant til å sette seg inn i jobben på kort tid og til å bidra fra dag én.

Konsulentselskapene har dessuten erfaring med hvilke konsulenter som passer inn i hvilke bedrifter og hvilke roller. Sannsynligheten for en god match er derfor langt høyere enn i de fleste tilfeller hvor bedriften gjør en midlertidig ansettelse på egen hånd.

Relaterte blogginnlegg