9 lederegenskaper for fremtiden

Så mye som 50% av dagens stillinger kan bli overflødige i løpet av få år. Samtidig vil nye arbeidsoppgaver komme til. Slike store omveltninger krever spesifikke lederegenskaper. Vi gir deg lederegenskapene ekspertene fremhever som viktigst for fremtidens ledere.

Forretningsmodellen basert på en sterk leder med full kontroll over organisasjonen var effektiv til sin tid. Dagens virkelighet er en ganske annen.

Raske endringer og start-ups som endrer spillereglene nærmest over natten er blitt hverdagen i de fleste bransjer. Ikke alle de gamle vedtatte sannhetene gjelder lenger.

De neste årene vil dette spisses ytterligere. Kravene til å forstå mellommenneskelige relasjoner, teknologi og en verden som blir stadig mindre vil øke.

I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste lederegenskapene for fremtidens ledere.

Lederegenskaper som er viktig for deg som skal være leder i 2025, 2030 og senere.

Fremtidens viktigste lederegenskap er: Emosjonell intelligens

Arbeidsplassene våre beveger seg stadig lengre bort fra den strukturerte Ford-modellen. Som fremtidens leder må du evne å fremme humankapitalen og kreativ tenkning, heller enn å maksimere fysisk produksjon.

I de fleste bransjer, avhenger suksess av evnen til å tenke nytt og annerledes. I årene fremover vil dette bare bli enda viktigere. Emosjonell intelligens blir dermed en av de viktigste lederegenskapene.

En leder med høy emosjonell intelligens forstår hvordan andre motiveres. De kan tilpasse kommunikasjonsmåter og tilnærminger til hver enkelt ansatt og hvert enkelt team. De evner å holde seg i forkant av det som skjer med både ansatte og kunder.

Emosjonell intelligens er lederegenskapen som gir empati

De beste lederne vil se på teamets overordnede behov og legge til rette for at alle ansatte blir aktive og verdifulle bidragsytere.

Du må også være dyktig til å evaluere hva som ikke fungerer like godt i teamet ditt. En leder med høy emosjonell intelligens, vil kunne se situasjonen fra andres perspektiv. Dermed vil de lettere kunne forstå hva som kan forbedres.

Nytenkning og merverdi

Å bli forstått er også noe som arbeidstakere i større grad vil forvente. Særlig nå som millenniumsgenerasjonen er på full fart inn i viktige stillinger.

Å rekruttere de beste kandidatene som fungerer godt sammen, blir en av de viktigste oppgavene for fremtidens ledere. Den gamle modellen med ansatte som læres opp til å utføre samme jobb dag ut og dag inn holder ikke lenger, heller ikke på lavere nivåer.

Din rolle som leder vil være å bygge og utvikle et team som fremmer nytenkning og bygger merverdi for din bedrift. Du må skape et team som kan bidra i stedet for å ta imot diktater.

Å jobbe tett med eksperter innen rekruttering for å få solide faglige perspektiver når du skal bygge teamet ditt, vil være en naturlig del av fremtidens lederegenskaper.

Sterke ledere utnytter kompetansen der den finnes

Fremtidens ledere må tenke annerledes om hvordan de henter inn kompetansen de trenger for å nå sine mål.

Den riktige kompetansen kan ofte finnes utenfor bedriften. Som leder må du være åpen for dette. Gode lederegenskaper forutsetter at en god leder kjenner til hvor denne kompetansen finnes.

I tillegg til dine faste ansatte, finner du kompetanse hos innleide konsulenter og selvstendig næringsdrivende. Du må dermed kunne balansere et team med mennesker som har forskjellig arbeidssted og arbeidsgiver.

Dette setter krav til dine lederegenskaper til å bygge kultur i en ikke-tradisjonell setting. Du må evne å skape en kultur hvor ekstern kompetanse ses på som noe positivt, ikke en trussel.

Alle må kunne jobbe godt sammen, uavhengig av om de er ansatt eller innleid og hvor de fysisk måtte befinne seg. Dette stiller høye krav til emosjonell intelligens og kommunikasjon.

Takler en flatere og mer kompleks organisasjonsstruktur

Organisasjoner har lenge vært svært hierarkisk. Selv kunnskapsbedrifter har fulgt organisasjonsmodeller utviklet for samlebåndsproduksjon.

Ledelse har lenge vært forbundet med nær militaristisk kontroll over prosesser og ansatte.

I følge Paul Daugherty, Chief Technology and Innovation Officer hos Accenture, er dette i ferd med å gå fra en viktig lederegenskap til en konkurranse-ulempe.

Dagens arbeidsliv utvikler seg mer organisk, med flere innspill fra ansatte på alle nivåer. Nøkkelen ligger i større grad i å forstå og å investere i de rette folkene.

Dette vil forsterke seg ytterligere i fremtiden. Ledere med en gammeldags holdning som ikke gir de ansatte rom til å utfolde seg, vil ikke kunne tiltrekke seg de største talentene og den beste kompetansen.

Evne til å skape bedriftskultur er en viktig lederegenskap

Fremtidens ledere vil i større grad holdes ansvarlig for sin innflytelse på de ansatte og bedriften som helhet. Å skape en god bedriftskultur som får frem det beste i hver enkelt vil være en viktig suksessfaktor. Dette vil være fremtidens leders ansvar.

Transparens vil være en viktig del av dette. For at uensartede grupper skal kunne samarbeide godt, må de kunne stole fullt og helt på deg som leder. Selv når de ikke kan møte deg ansikt til ansikt, må du være limet som holder teamet sammen.

Organisasjoner vil også bli mer komplekse, fysisk sett. Effektive ledere vil fokusere mindre på hvor og hvor lenge ansatte jobber. De vil i stedet fokusere på å skape miljøer som måler suksess basert på resultater og produksjon. De må anerkjenne at ingen kan ha alle svar og bevege seg bort fra silo-tenkning.

I stedet må de benytte seg av innspill og kompetanse der den finnes, uavhengig av den formelle organisasjonsstrukturen.

Det betyr at den klassiske 8-16-jobben med fast arbeidssted er på vei ut. Team jobber i stadig større grad fra andre steder og til sin egen tid, ettersom hvor og når de selv er mest effektive.

Å tilpasse seg dagens teknologi og den oppvoksende generasjons syn på fleksibilitet vil være en nødvendig lederegenskap i fremtiden.

Fremtidens ledere forstår og tar fordel av mangfold

Dagens ledere er ofte opptatte av kandidaters tekniske egenskaper og bakgrunn. Fremtidens ledere må være like gode til å evaluere kandidater og ansattes «soft skills».

«Soft skills» er egenskaper som evne til kritisk tenkning, evne til å løse problemer og hvordan de passer inn og kan bidra til å forbedre bedriftskulturen.

Mangfoldet i næringslivet vil bli stadig større. Den yngre generasjon vil komme inn i arbeidslivet med større forventninger om å bidra fra dag en. Samtidig vil mange fra den eldre generasjonen jobbe langt lenger enn tradisjonell pensjonsalder.

En viktig lederegenskap for fremtiden er evne til å forstå kulturforskjeller

Globaliseringen vil dessuten føre til at flere team må jobbe på tvers av landegrenser. En viktig lederegenskap for fremtiden vil være å forstå og være følsom for kulturelle forskjeller.

Godt samarbeid forveksles ofte med konsensus og harmoni. I de beste teamene, vil det imidlertid alltid være meningsbrytninger og motsetninger. Fra tid til annen vil dette gi seg utslag i spenning i teamet. Det er en naturlig side av å omfavne mangfold og å trekke inn den beste kompetansen der den finnes.

Fremtidens beste ledere må derfor evne å samle folk fra forskjellige kulturer mot en konstruktiv enighet. De må kunne takle spente situasjoner hvor folk i teamet er sterkt uenige. De må derfor alltid holde en finger på pulsen i teamet.

De må kunne fange opp signaler om destruktive spenninger i teamet – og gjøre noe med det – før det er for sent.

Ledere som er komfortable med kaoset som nytenkning fører med seg, vil være best forberedt på utfordringene som venter.

Å utnytte ny teknologi er en viktig lederegenskap

Det har aldri vært viktigere for ledere å kunne tilegne seg ny kunnskap. Det gjelder både måten de forholder seg til sine ansatte på og på å utnytte ny teknologi.

De fleste bedrifter ansetter stadig flere eksperter innen spesifikke teknologier. De sitter ofte i kjernen av innovasjons-team. Det er også blitt mer vanlig med teknologi-eksperter i styrer og på høyt ledelsesnivå.

Dette er en anerkjennelse av at selskaper forstår at stadig skiftende teknologi betyr potensiale for disrupon eller utvikling.

I årene som kommer vil dette bare forsterkes. IT er ventet å være et område med sterk sysselsettingsvekst. Teknologi løftes opp som en kjernefunksjon som er nødvendig for at bedriften skal være konkurransedyktig.

Det viser hvor viktig lederegenskap det er å ha forstå for teknologi.

Blant fremvoksende teknologier, vil noen ta av, andre forsvinne, atter andre utvikles.

Ledere trenger ikke å kunne alle de tekniske detaljene. Men de må ha god nok teknologi-forståelse til å kunne holde seg oppdatert på utviklingen.

De må også forstå hvordan nye teknologier kan brukes i egen bedrift, og hvordan det vil påvirke markedsutviklingen fremover.

«Fremtidens ledere må teste ut løsninger tidlig, forkaste det som ikke fungerer og forfølge det som har effekt. Det holder ikke å kopiere det som var best i går, for man må skape det som er best i morgen.»

Marianne Kirknes fra Assessit til Ledernytt

Evner å se saker fra et helt nytt perspektiv

Ledelse har lenge vært forbundet med å utføre allerede bestemte strategier. For eksempel å forbedre effektivitet eller forbedre eksisterende prosesser.

For fremtidens ledere, vil en av de viktigste lederegenskapene være deres evne til å skape noe helt nytt.

Prosesser, forretningsmodeller og hele bransjer har, er i ferd med eller vil bli oppfunnet på nytt med såkalte «disruptive technologies». De mest verdifulle lederne er de som kan skape og gjennomføre disse endringene, heller enn å reagere på dem.

Fleksibel og tilpasningsdyktig

Å kunne tenke raskt og tilpasse seg endrede omgivelser, vil være ettertraktede lederegenskaper for fremtidens ledere. Dette er en naturlig følge av utviklingen med mer mangfold, nye måter å jobbe på og nye teknologier. De vil stadig måtte tilpasse seg endrede omgivelser.

Fremtidens ledere vil gjerne ha et bredt sett med lederegenskaper heller enn en spesifikk ekspertise. Det vil være en fordel å ha vært eksponert for forskjellige roller i arbeidslivet. Det gir en verdifull forståelse for situasjonen til dine ansatte.

Fremtidens ledere må også kunne tilpasse seg folkene rundt seg på en naturlig måte. De vil i mindre grad kunne si «gjør det fordi jeg ber deg om det». Det vil ikke være en effektiv måte å få ting gjort på. Du må i stedet tilpasse deg medarbeiderne rundt deg, og jobbe opp kredibilitet og tillit hos dine ansatte.

Utnytter samspillet mellom teknologi og mennesker

Paul Daugherty i Accenture mener fremtidige ledere må ha lederegenskaper som ikke kan kopieres av kunstig intelligens. Blant de fem viktigste lederegenskapene, trekker han frem evne til å designe systemer og prosesser for mennesker.

Med andre ord: Fremtidens beste ledere forstår hvordan de best kan delegere oppgaver mellom mennesker og kunstig intelligens. De vet å maksimere begges beste egenskaper.

«De beste lederne elsker fordelene av at de to jobber sammen. De elsker kunstig intelligens, de elsker boter, de elsker alt som kan gjøre dem bedre, hjelpe dem å ta bedre beslutninger og hjelper dem til å se ting tydeligere.»

Paul Daugherty i Accenture til Fast Company

Samtidig er det viktig å holde hodet kaldt, og forstå hvor det fremdeles er best at mennesker fortsetter å gjøre jobben. Den som greier denne balansen, vil ha lagt et godt grunnlag for en suksessrik lederkarriere.

De klassiske lederegenskapene vil fortsatt være viktige

De raske endringene rundt oss stiller nye krav til ledere. Noe av det som var gode lederegenskaper for 10-20 år siden, vil være dårlige lederegenskaper 10-20 år frem i tid. På samme måte vil noen lederegenskaper som var uviktige for noen år siden kunne gi store konkurransefordeler i fremtiden.

Likevel er det viktig å ikke glemme de klassiske lederegenskapene.

Også for fremtidens ledere vil det være viktig med tydelig kommunikasjon, selvtillit, en klar strategi og en forståelse av både marked og bransje. Som eksempel.

Blant de nye egenskapene, handler mye om å utnytte potensialet i humankapitalen. Å skape et team rundt deg med rett kompetanse, og å legge til rette for at dette teamet gjør en best mulig jobb.

Det er derfor viktigere enn noen gang å benytte seg av både egen og ekstern kompetanse når det kommer til rekruttering av både faste ansatte og konsulenter.

Relaterte blogginnlegg