Hva er management for hire?

Management for hire – eller interimledelse – vokser kraftig i omfang i Norge. Innleide midlertidige ledere kan i mange situasjoner være en bedre løsning enn fast ansettelse. Vi har sett på situasjoner der innleide ledere benyttes, hvilke fordeler det innebærer og hva som kjennetegner en god interimleder.

Hva er Management for hire?

Management for hire er konsulenter som raskt kan tiltre i ledende stillinger. Det er også kjent som interimledelse, etter det engelske begrepet interim management. Også begreper som midlertidig ledelse eller innleid ledelse blir benyttet.

Stadig flere bedrifter henter inn midlertidige ledere i en overgangsperiode eller til spesifikke prosjekter. Typiske stillinger er CEO, administrerende direktør, daglig leder, CFO, finansdirektør, økonomidirektør eller økonomisjef.

OPUS Finance tilbyr management for hire i Oslo regionen og nære omgivelser.

— I mange situasjoner er innleie av en erfaren og operasjonell leder med riktig økonomikompetanse en god løsning for å dekke et midlertidig ledelses-behov, sier Roald Wallestad, daglig leder i OPUS Finance.

Management for hire konsulenter har relevant erfaring og kan tiltre en stilling eller et prosjekt raskt. Det gir bedriften fleksibilitet og ro til å bruke den tiden den trenger til å finne en permanent løsning.

Den midlertidige lederen kan i mange tilfeller gå over i en fast stilling dersom oppdragsgiver ønsker dette.

Raskt voksende marked

Tall fra NHO fra September 2019 viser at norske arbeidsgivere forventer 10% vekst i bemanning for fjerde kvartal 2019 sesongjustert. Den største optimismen er å finne i Stor-Oslo. Arbeidsgivere i Oslo forventer en bemanningsvekst på hele 15%.

En tidligere undersøkelse viser at bruken av midlertidig arbeidskraft innenfor økonomifeltet øker kraftig

I 2017 økte utleid arbeidskraft innenfor økonomi og regnskap med 16,1% fra året før. Den generelle økningen for all utleid arbeidskraft var på 7,7%. Denne veksten fortsatte gjennom 2018, mens det var tilbakegang i andre kvartal 2019 på 7,4% innen økonomi og regnskap. Samtidig steg omsetningen med 4,7%.

Totalt ble det utfakturert nesten 50 millioner timer i 2018 innen bemanningsbransjen  Dette er en økning på 2,4% fra året før.

Roald Wallestad merker også en økende pågang for sine management for hire konsulenter. Særlig er det vekst i etterspørselen etter ledere innen økonomi og finans.

— Stadig flere bedrifter ser fordelene med management for hire. Kompetansekravene endres raskt og mange bedrifter har behov for mer ressurser med annen kompetanse i perioder.

— Det er også en trygg måte å sikre kontinuitet i driften i overgangsperioder. For eksempel når nøkkelpersonale går videre eksternt for å få nye utfordringer, sier Wallestad.

Interimledelse er en naturlig del av jobbmarkedet i de fleste europeiske land.

En undersøkelse av det britiske rekrutteringsselskapet Robert Half fra 2016 viste at 90% av økonomisjefer (CFO/FD) planla å benytte seg av management for hire i løpet av de neste 12 månedene.

Formålet for de aller fleste var å innhente ekstra kompetanse, for
eksempel innen prosjektledelse eller endringsledelse. Kontinuitet og forbedring av ledergruppen ble også nevnt som viktige årsaker til å benytte seg av management for hire.

 

OPUS Finance har erfarne management for hire konsulenter for rask oppstart i Oslo-regionen

OPUS Finance leier ut erfarne konsulenter til midlertidig lederstillinger innen økonomi og finans. Vi har lang erfaring med Management for hire oppdrag, og et stort nettverk med erfarne interimledere som kan tiltre på kort varsel. Alle våre konsulenter er grundig kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekker. Mange av våre interimledere har vi også lang erfaring med gjennom tidligere oppdrag for oss.

Management for hire kan være aktuelt ved for eksempel:

 • Restruktureringer
 • Børsnoteringer
 • Kapitalutvidelse
 • Systemimplementeringer
 • Oppkjøp og fusjon
 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Sykdom

Eksempler på Management for hire
oppdrag:

 • CEO/Dagligleder
 • CFO
 • Økonomidirektør
 • Økonomisjef
 • Finanssjef
 • Leder Controlling
 • Leder Shared Service Center
 • Senior Business Controller

Situasjoner hvor management for hire kan skape merverdi

Management for hire konsulenter er erfarne medarbeidere med forskjellig bakgrunn og ekspertise. Det er derfor mange situasjoner hvor en management for hire konsulent kan være en god løsning for din bedrift.

Midlertidig behov som ikke kan dekkes av interne ressurser

Management for hire konsulenter er en utmerket løsning når det oppstår et midlertidig behov som ikke kan dekkes av egne ansatte. Et slikt midlertidig behov kan oppstå på flere måter. For eksempel:

En viktig medarbeider har sluttet. En tilgjengelig interimleder med relevant erfaring kan raskt gå inn i denne rollen og sikre kontinuitet i driften på en profesjonell måte. Dette gir deg tid til å gjennomføre en grundig prosess for en permanent ansettelse. Om ønskelig, kan konsulenten ofte også være en kandidat for en permanent løsning.

Langtidsfravær. Ved permisjon eller langtids sykemelding vil en management for hire konsulent kunne vikariere så lenge bedriften har behov for det.

Å ansette en vikar tar både tid og ressurser. Til sammenligning vil en kvalifisert konsulent kunne være på plass i løpet av få dager. Varigheten vil også være fleksibel.

Særlig stort arbeidspress i perioder. Store prosjekter eller interne omstillinger kan føre til perioder med midlertidig stort arbeidspress. En interimleder kan bidra til å avlaste i en slik situasjon. På denne måten vil dine ansatte kunne fokusere fullt og helt på det som er viktigst for dem i denne intensive perioden.

En konsulent kan ta ansvar for å holde den daglige driften i gang. Det gjelder både operasjonelle og mer strategiske oppgaver. Alt etter hvilket behov bedriften din har.

Spesialkompetanse til spesifikke prosjekter

Forretningsverdenen blir stadig mer spesialisert. For å holde seg konkurransedyktig, er det viktig å hente inn spesialkompetanse der det trengs. Management for hire konsulenter har unik kompetanse og lang erfaring. Dette gjør dem til attraktive bidragsytere i større prosjekter.

Eksempler på slike prosjekter er sammenslåinger, utvidelser, endrede rammebetingelser og flytting av produksjon.

En konsulent vil raskt kunne gå inn og analysere prosjektet, foreslå tiltak og gjennomføre disse i samarbeid med bedriften.

I prosessen vil interimlederen sørge for at kompetanse blir overført til dine ansatte. Bedriften din står dermed maksimalt rustet den dagen oppdraget avsluttes.

Ekspertise til omstillingsprosesser

Forskjellige faser i en bedrifts utvikling krever forskjellige lederegenskaper. Etter hvert som bedriften din vokser eller går inn i nye markeder, kreves en ny kompetanse. En management for hire konsulent kan bidra med relevant erfaring og kompetanse når du planlegger for vekst.

Det samme gjelder når du møter utfordringer, enten internt eller i markedet. Alle bedrifter må håndtere vanskeligere perioder fra tid til annen. Dette krever en kompetanse og erfaring som mange bedrifter gjerne ikke har.

En interimleder kan bidra med ny input for å snu den vanskelige situasjonen.

Mange opplever dessuten at en utenforstående har lettere for å foreta en rasjonell analyse og treffe rasjonelle beslutninger når en bedrift er havnet i en utfordrende situasjon.

Management for hire konsulenter har ingen sterke følelser i klemme. De kan derfor lettere treffe de upopulære, men nødvendige, beslutningene.

Blant britiske økonomisjefer er kostnadsbesparelser den viktigste enkeltårsaken til å bruke management for hire konsulenter. Forbedret effektivitet og implementering av endringsprosesser er også svært vanlige årsaker.

Fordeler med å bruke management for hire konsulenter

Det er flere grunner til at 90% av økonomisjefene i Storbritannia vil benytte seg av management for hire konsulenter de neste 12 månedene. Her er seks av de viktigste fordelene for din bedrift.

Interimledere har rask oppstart og fleksibel oppdragslengde

Når behovet oppstår, kan en management for hire konsulent være på plass i løpet av få dager. I noen tilfeller allerede neste arbeidsdag.

Alt du trenger å gjøre er å ta en samtale med OPUS Finance som finner den beste kandidaten i forhold til hva slags behov du har. OPUS vil da raskt finne en tilgjengelig konsulent med rett bakgrunn.

Interimledere har lang erfaring med oppstart i nye roller i et nytt selskap. De setter seg raskt inn i situasjonen og er effektive bidragsytere fra dag en.

I motsetning til utlyste vikariater, har du også bedre fleksibilitet i varigheten av engasjementet. Et engasjement kan typisk forlenges eller forkortes etter behov. Med muligheter for fast ansettelse.

Management for hire er kostnadseffektivt

Management for hire konsulenter besitter erfaring og kompetanse som kan være vanskelig å få tak i uten å ansette noen i full stilling. Dette er ofte ikke nødvendig, da du sitter igjen med vesentlig høyere kostnader på permanent basis.

Når du bruker en interimleder betaler du kun for akkurat den jobben du trenger å få utført. Det kommer ingen skulte kostnader, skatt eller avgifter utover avtalt vederlag.

Hele 84% av økonomisjefene i Robert Halfs undersøkelse fremhevet at bruk av management for hire konsulenter var kostnadseffektivt for deres bedrift.

Avhengig av hva rollen til den innleide interimlederen er, vil den også kunne identifisere muligheter til å spare kostnader i din bedrift. Mange bedrifter opplever derfor at en management for hire konsulent betaler sin egen kostnad – og vel så det.

Management for hire konsulenter har unik erfaring og spesialkompetanse

Management for hire konsulenter har bred erfaring og oppdatert spesialkompetanse innen sitt fagfelt. De har gjennomført liknende prosesser i andre bedrifter og kjenner allerede til de viktigste kriteriene for suksess. De kjenner dessuten til fallgruvene.

I mange tilfeller er konsulentene overkvalifisert for rollen de går inn i. De motiveres av å hjelpe andre bedrifter. De kan derfor maksimere mulighetene for suksess.

Ved å leie inn en slik person vil du dermed få tilgang til unik kompetanse uten å ta på deg langsiktige forpliktelser. Gjennom perioden i din virksomhet, vil konsulenten dele av sin kompetanse.

De vil derfor bidra til å løfte kunnskaps- og kompetansenivået i din bedrift også på lengre sikt.

Management for hire konsulenten bidrar med ett friskt perspektiv

Det er viktig å ha en god bedriftskultur. Men selv i den beste bedrift, kan nettopp kulturen hindre ledere i å se gode løsninger som er litt annerledes enn det man har gjort tidligere.

En utenforstående vil kunne bringe et friskt perspektiv inn i din bedrift, helt uavhengig av bedriftskultur.

I samarbeid med ledelsen, vil en interimleder kunne foreslå forbedringer på et helt objektivt grunnlag.

Han eller hun har ingen annen agenda enn å løse utfordringen han er blitt hyret inn for å jobbe med.

Management for hire konsulenter blir til prosjektet er gjennomført

En management for hire konsulent er fullt ut investert i prosjektet han hyres for.

I motsetning til en vanlig konsulent som er tilknyttet et konsulentselskap, er motivasjonen knyttet direkte til bedriften de er leiet inn til. De går inn i en lederrolle i din bedrift – og “fristilles” fra konsulentselskapet de mottar lønn fra.

De har også erfaring med å jobbe i mange andre virksomheter før din. De jobber gjennom hele prosjektsyklusen, fra analyse til utforming av strategi og gjennomføring av prosjektet.

En tradisjonell konsulent fra et konsulentfirma vil kun gi råd. Gjennomføringen overlater de til deg. Sammenliknet med en interimleder, har de typisk mye mindre praktisk erfaring fra det de gir råd om.

Under engasjementet rapporterer management for hire konsulenten direkte til deg. Du har full kontroll på det som gjøres. Konsulenten jobber ikke for noen andre i denne perioden.

Kjennetegn på en dyktig management for hire konsulent

Ikke overraskende innehar en dyktig management for hire konsulent mange av de samme egenskapene som en god leder. Det er gjerne de dyktigste lederne som egner seg godt for denne typen ledelsesoppdrag.

Gode kommunikasjonsevner. Interimledere har god forståelse for hva kunden ønsker å oppnå. De kommer lett overens med sine nye kolleger og stakeholders. De bygger tillit fra første dag og kommuniserer utviklingen fortløpende med relevante stakeholders.

Bred erfaring i sektoren. Management for hire konsulenter er dessuten vante med å jobbe i forskjellige team og og i ulike bransjer. De kommer dermed raskt på plass i jobben, selv med liten eller ingen induksjon.

Konstant fokus på å forbedre seg selv. Ledelseskonsulenter holder seg oppdatert med utviklingen i sin bransje og har spisskompetanse på fagområdet.

Fleksibilitet og tilpasningsevne. En management for hire konsulent kommer raskt på plass. De fokuserer på å stadig forbedre seg selv og å tilpasse sin stil og tilnærming til hvert enkelt oppdrag.

Gode strategiske evner. En interimleder kan analysere selskapets situasjon og utfordringer, lage en plan og gjennomføre denne i løpet av kort tid.

Jobber selvstendig og uavhengig. Interimlederen skal bidra med ny kunnskap og kompetanse. De skal tørre å utfordre den eksisterende bedriftskulturen for å oppnå forbedringer for bedriften. Det er derfor viktig at de er modne i sitt profesjonelle liv og trygg på sine egne styrker og perspektiver.

Plan for videreføring. Som midlertidige ledere er varigheten begrenset til en kortere periode, typisk 6 – 12 måneder. Konsulenten bidrar ofte med kompetanse og kunnskap bedriften ikke har fra før. Det er viktig at denne kunnskapen overføres til bedriftens faste ansatte, så bedriften kan fortsette å nyte godt av nye prosesser, rutiner eller prosjekter også etter at engasjementet er over.

Sikre kontinuitet. Selv om oppdraget er midlertidig, sørger en god interimleder for at bedriften fortsetter å nyte godt av engasjementet også etter at det er slutt. De involverer derfor øvrig ledelse i prosesser og sørger for nødvendig overføring av kunnskap. De kan ofte være med på å velge ut sin faste etterfølger for å sikre kontinuitet.

Hva koster en interimleder?

Det er en vanlig misforståelse at det er kostbart å leie inn en høyt kvalifisert midlertidig leder. Men er det riktig at en spesialist koster mye?
I enkelte tilfeller kan det være lønnsomt å rekruttere en fast leder. OPUS Finance er eksperter på å rekruttere de riktige økonomene på alle nivåer innen økonomi, finans og ledelse. Dette gjelder særlig dersom du har andre interne kandidater som kan dekke det midlertidige behovet mens du finner en permanent løsning.
Å leie en interimleder bør sees på som en investering, ikke en utgift.
Har du en situasjon der du trenger en spesialist som kan tiltre på kort varsel er management for hire en ideell løsning.
Dette sikrer kontinuitet og nye perspektiver, samt opprettholder aktivitetsnivå og fremdrift. En interimleder er en erfaren og handlekraftig leder som har stor gjennomføringsevne.
I tillegg vil ofte en ekstern kandidat kunne redusere unødige kostnader og ofte spare mer enn kostnaden for konsulenten. I mange tilfeller vil også den midlertidige lederen kunne bli en permanent løsning.

Forskjeller mellom management for hire og interimledelse

Er management for hire og interimledelse det samme? Ja, som vi nevner over er dette to av flere begrep som beskriver midlertidig innleid ledelse. Det er imidlertid stor forskjell mellom forskjellige leverandører av interimledere.

På den ene siden finnes det mange selvstendige konsulenter som tilbyr midlertidig ledelse. På den annen side finnes selskap som har et stort nettverk.

OPUS Finance har et nettverk med cirka 20.000 spesialister innen økonomi, finans og ledelse. Mange av våre kandidater har lang erfaring som midlertidige ledere.
Dette er årsaken til at vi alltid har tilgjengelige konsulenter for rask oppstart på alle nivå. Dette sikrer også at vi kan tilby en kandidat som passer for din bedrifts behov.

Relaterte blogginnlegg